Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Klausimai – atsakymai

1.

Ar galima mokytojui, turinčiam 1410 pirmos kišenės valandų, skirti daugiau nei 102 valandas, susijusias su profesiniu tobulėjimu ir veikla mokyklos bendruomenei?

Galima, tačiau būtina susitarimą dėl darbo padidinta apimtimi įforminti darbo sutartyje.

2.

Ar privalo vadovas darbo sutartyje nurodyti mokytojui jo tikslų mėnesinį uždarbį? Ar užtenka nurodyti metines valandas ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą?

Darbo sutartyje turi būti nurodyta pareigybė, darbo apimtis ir darbo užmokestis. Kaip jį pateikti – ar nurodant koeficientą, ar konkrečią sumą – nėra svarbu.

3.

Kokį procentą nekontaktinių valandų galima skirti darbui nuotoliniu būdu?

Darbuotojas su darbdaviu gali susitarti, kokios funkcijos ir kokia apimtimi gali būti atliekamos nuotoliniu būdu. Tai gali būti numatyta ir įstaigos vidaus teisės aktuose.

4.

Ar 5 dienos per metus kvalifikacijos tobulinimo priklauso nuo turimo krūvio?

Mokytojas turi teisę dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ne mažiau kaip 5 d. per metus. Tai numatyta Švietimo įstatymo 49 straipsnyje. Jei mokytojas, dirbantis ne visu etatu, pageidautų 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, vadovas turėtų tokią galimybę sudaryti.

5.

Ar papildomos valandos skaičiuojamos 60 min ar 45 min? Ar pertraukos tarp pamokų yra darbo laikas?

Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, darbo valandos trukmė yra 60 minučių. Pertraukos tarp pamokų yra mokytojo darbo laikas.

6.

Į kurias valandas priskiriamos valandos veikloms, susijusioms su profesiniu tobulėjimu: į privalomas (102) ar į kitas (iki 400) valandas?

Jei etato „antroji kišenė“ suformuota tik iš 102 val., tuomet profesinio tobulėjimo veikloms skiriamas laikas turėtų būti numatytas iš 102 val. Bet jei „antroji kišenė“ sudaryta ir iš papildomai su mokytojų sulygtų valandų (t. y. sutarta su mokytoju dėl papildomų darbų / veiklų), profesiniam tobulėjimui gali būti skiriama ir iš 400 val., ir iš 102 val. arba tik iš 400 val.

 

7.

Kaip suskaičiuoti valandas mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui nuo etato dalies?

Šimtas dvi valandos sudaro pilno etato darbo laiko dalį, skirtą privalomoms veikloms bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui. Jeigu mokytojas turi tik dalį etato, proporcingai skiriama valandų veikloms bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui. Kokią dalį darbo laiko mokytojas skirs kiekvienai iš šių veiklų, priklauso nuo susitarimo, įvertinus veiklų pobūdį ir poreikį. Jei mokykla mato poreikį, mokytojas gali turėti 102 val. ir neturėdamas viso etato.

8.

Kaip sudaromas etatas neformaliojo švietimo mokytojams?

Etatą sudaro 1512 val. per metus: kontaktinės valandos, pasiruošimas, mokinių pasiekimų vertinimas, vadovavimas klasei (1010–1410 val. per metus). Pamokoms skiriama iki 1007 val. per metus, pradedantiesiems – iki 924 val. per metus, pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui – ne mažiau kaip 40 proc. nuo kontaktinių valandų, pradedantiesiems – ne mažiau kaip 60 proc. nuo kontaktinių valandų. Valandos veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui (102–502 val. per metus). Etatui privalomos 102 val. per metus, kitos valandos (iki 400 val. per metus) skiriamos, atsižvelgiant į patvirtintą veiklų sąrašą ir mokytojo atliekamas veiklas.

9.

Kaip skaičiuojamos valandos jungtinei III ir IV klasei?

Priklauso nuo to, iš kurios klasės ugdymo valandų yra skiriamos konkrečios valandos. Jei iš III – tuomet skaičiuojama kaip III klasei, t. y. už 185 dienas, jei iš IV – tuomet kaip IV klasei, kurios ugdymo programa trunka 163 dienas.

10.

Kaip suskaičiuoti valandas mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui nuo etato dalies?

Šimtas dvi valandos sudaro pilno etato darbo laiko dalį, skirtą privalomoms veikloms bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui. Jeigu mokytojas turi tik dalį etato, proporcingai skiriama valandų veikloms bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui. Kokią dalį darbo laiko mokytojas skirs kiekvienai iš šių veiklų, priklauso nuo susitarimo, įvertinus veiklų pobūdį ir poreikį. Jei mokykla mato poreikį, mokytojas gali turėti 102 val. ir neturėdamas viso etato.

11.

Kaip skaičiuojamas atlyginimas dalyko mokytojui, jei jis dirba pradinėse klasėse (moko užsienio kalbos, muzikos, tikybos ir pan.)?

Visų dalykų mokytojams, kurie dirba pagal pradinio ugdymo programą, atlyginimas skaičiuojamas vienodai – kaip pradinio ugdymo mokytojams.

12.

Kaip sudaromas etatas bendrojo ugdymo mokytojams?

Etatą sudaro 1512 val. per metus: kontaktinės valandos, pasiruošimas, mokinių pasiekimų vertinimas, vadovavimas klasei (1010–1410 val. per metus). Pamokoms skiriama iki 888 val. per metus, pradedantiesiems – iki 756 val. per metus, pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui – 40–60 proc. nuo kontaktinių valandų, pradedantiesiems – 55–80 proc. nuo kontaktinių valandų, vadovauti klasei – 152–210 valandų.
Valandos veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui (102–502 val. per metus). Etatui privalomos 102 val. per metus, kitos valandos (iki 400 val. per metus) skiriamos, atsižvelgiant į patvirtintą veiklų sąrašą ir mokytojo atliekamas veiklas.

13.

Kaip sudaromas etatas pradinio ugdymo mokytojams?

Etatą sudaro 1512 val. per metus: kontaktinės valandos, pasiruošimas, mokinių pasiekimų vertinimas, vadovavimas klasei (1010–1410 val. per metus). Etatas galės būti formuojamas, kai pamokoms teks ne mažiau kaip 700 val. per metus. Pamokoms skiriama iki 888 val. per metus, pradedantiesiems – iki 756 val. per metus, pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui – ne mažiau kaip 50–60 proc. nuo kontaktinių valandų, pradedantiesiems – ne mažiau kaip 70–80 proc. nuo kontaktinių valandų pagal klasės dydį, vadovauti klasei (grupei) – ne mažiau kaip 152–210 valandų pagal klasės dydį.

Valandos veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui (102–502 val. per metus). Etatui privalomos 102 val. per metus, kitos valandos (iki 400 val. per metus) skiriamos, atsižvelgiant į patvirtintą veiklų sąrašą ir mokytojo atliekamas veiklas.

14.

Kaip sudaromas etatas profesijos mokytojams?

Etatą sudaro 1512 val. per metus: kontaktinės valandos, pasiruošimas, mokinių pasiekimų vertinimas, vadovavimas klasei (1010–1410 val. per metus). Pamokoms skiriama iki 888 val. per metus, pradedantiesiems – iki 924 val. per metus, pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui – ne mažiau kaip 42–48 proc. nuo kontaktinių valandų, pradedantiesiems – ne mažiau kaip 62–68 proc. nuo kontaktinių valandų pagal klasės (grupės) dydį, vadovauti klasei (grupei) – ne mažiau kaip 152–210 valandų pagal klasės (grupės) dydį.

Valandos veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui (102–502 val. per metus). Etatui privalomos 102 val. per metus, kitos valandos (iki 400 val. per metus) skiriamos, atsižvelgiant į patvirtintą veiklų sąrašą ir mokytojo atliekamas veiklas.

15.

Ar kuo didesnė klasė, tuo daugiau valandų bus skiriama vadovavimui klasei?

Taip. Jei klasėje iki 11 mokinių – ne mažiau kaip 152 val. per metus. Jei 12–20 mokinių – ne mažiau kaip 180 val. per metus. Jei 21 mokinys ir daugiau – ne mažiau kaip 210 val. per metus.

Tai leis teisingiau atlyginti už darbą, kadangi darbo krūvis, priklausomai nuo klasės dydžio, irgi skiriasi.

 

16.

Ar skirsis pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui skiriamos valandos pagal klasės dydį ir dėstomą dalyką?

Valandos pasiruošti pamokoms ir mokinių pasiekimams vertinti sudarys 40–60 proc. nuo kontaktinių valandų.

Pradedantiesiems mokytojams bus skiriama daugiau valandų nei patyrusiems (55–80 proc. nuo kontaktinių valandų).

Daugiau valandų bus skiriama dirbant su didesne klase.

Daugiau valandų bus skiriama dėstant dalykus, pagal kuriuos pasirengimas pamokoms ar mokinių pasiekimų vertinimas paprastai užima santykinai daugiau laiko (pvz., lietuvių kalbai, pradiniam ugdymui).

17.

Kaip reikėtų apskaičiuoti metines kontaktines valandas (iš kiek mokymosi savaičių dauginti?)

Laikoma, kad mokslo metai turi 42 savaites. Metinį pareigybės valandų skaičių padaliję iš šio savaičių skaičiaus gausime 36 valandas per savaitę. Skirtingais laikotarpiais savaitėje gali būti skirtingas kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičius.

Kontaktinių valandų skaičius per mokslo metus pagal atskirus dalykus nustatomas ugdymo planuose arba ugdymo programose. Ugdymo proceso trukmę mokiniams per mokslo metus ugdymo dienomis nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras (pvz., 5–10 klasių mokiniams ugdymo proceso trukmė – 185 d. ir ugdymo savaitei esant 5 d., ugdymo procesas mokiniui trunka 37 savaites). Mokymosi savaičių skaičius priklauso nuo ugdymo turinio intensyvumo (jei per savaitę vedama daugiau tam tikro dalyko pamokų, vadinasi, savaičių skaičius, per kurį išdėstomas dalykas, bus mažesnis).

18.

Ką reikėtų daryti pradinių klasių mokytojui, jei nesusidaro etatas?

Mokytojo, dirbančio pagal pradinio ugdymo programą, pareigybė formuojama, kai jam per metus skiriama bent 700 kontaktinių valandų. Jei pradinių klasių mokytojas per savaitę veda mažiau kaip 20 pamokų, tai metinis kontaktinių valandų skaičius bus mažesnis. Taip gali atsitikti, jei mokytojas neves kūno kultūros ir muzikos pamokų. Tokiu atveju mokytojas dirbs nepilnu krūviu (etatu).

19.

Kas dar, be mokyklos vadovo, galės paskirstyti darbo užmokestį?

Kadangi teisės aktai negali atsižvelgti į kiekvieną specifinę situaciją, numatyta galimybė dėl tam tikrų darbo apmokėjimo sąlygų susitarti pačioms mokyklų bendruomenėms. Tie susitarimai įtvirtinami įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje, kuri privalo būti suderinta su įstaigos darbo taryba arba profesine sąjunga. Taigi, nors formaliai darbo užmokestį nustato vadovas, nustatant darbo apmokėjimo sąlygas, dalyvauja ir darbuotojų atstovai.