Etatinis » Naujienos

Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Titulinis

Modelio aprašymas

Teisės aktai

Atsižvelgiant į Darbo grupės etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti pasiūlymus, patvirtinti mokytojų etatinį darbo apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, kurie įsigaliojo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.:

  1. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo pakeitimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-389 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-186 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6e2e6730692611eabee4a336e7e6fdab);
  2. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo pakeitimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-397 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-184 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e140a62069bc11eabee4a336e7e6fdab).

 Mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei sąrašo neprivaloma skelbti viešai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, gavusi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išaiškinimą, nustatė, kad mokytojo veiklų mokyklos bendruomenei sąrašą ir sutartus rezultatus nebūtina skelbti viešai.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nurodo, kad tokia pareiga turėtų būti nustatoma įstatymu arba būti iš jo kildinama. Inspekcijai kilo abejonių, ar būtina viešai skelbti mokytojų veiklas bei jų atlikimo rezultatus interneto svetainėje, nes nėra aiškus tokių duomenų skelbimo tikslas ir pagrįstumas.

Reikalavimas šiuos duomenis skelbti viešai buvo numatytas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimo tarnybos siūlymus dėl etatinio mokytojų darbo užmokesčio modelio tobulinimų.

Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas

Darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas

Darbo laiko grafiko sudarymo bendrosios nuostatos

 

Gerosios mokyklų patirtys

Galutinė ataskaita_2019-11-29

Darbo apmokėjimo sistema

Darbo nuotoliniu būdu tvarka

Darbo tvarkos taisyklės

Kolektyvinės sutarties projektas

Lėšų paskirstymo tvarka (Kaišiadorių r. sav.)

Mokymosi sutartis

Mokinių elgesio taisyklės

Mokytojo darbo sutartis

Mokytojo pareigų aprašymas

Pranešimas dėl darbo sąlygų pakeitimo

Susitarimas dėl darbo krūvio sandaros