Etatinis » Naujienos

Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Konsultuojame:
Titulinis

Modelio aprašymas

Kas naujo nuo 2019 m. rugsėjo?

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus patobulintam etatinio darbo užmokesčio modeliui mokyklos gali keisti ir pačios prisitaikyti modelį, laikydamosi teisės aktais nustatytų ribų.

Pirmą kartą vadovavimo klasei valandos diferencijuojamos pagal klasių dydį: ne mažiau kaip 152 metinės val., jei klasėje mokosi iki 11 mokinių, ne mažiau kaip 180 val., jei 12–20 mokinių, ir ne mažiau kaip 210 val., jei klasėje mokosi daugiau kaip 21 mokinys.

Esminis pokytis, palyginti su pernai buvusiu, – etato sandara. Etatą sudaro ne 3, o 2 grupės darbo valandų: pamokoms, pasiruošimui, mokinių pasiekimų vertinimui, vadovavimui klasei – 1010–1410 val. per metus. Kita grupė – veiklos mokyklų bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui – 102–502 val. per metus.

Pamokoms bendrojo ugdymo mokytojams skiriama ne daugiau kaip 888 val. (60 proc.) iš 1512 etato valandų. Tik pradedantiesiems – 756 val. (50 proc.). Teisės aktai nustatys minimalias privalomas pasiruošimo, mokinių pasiekimų vertinimo, vadovavimo klasei valandų ribas, kurias mokyklos turi teisę didinti.

Veikloms mokyklų bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui – 102–502 val. per metus. Etatui privalomos 102 val. per metus, kitos valandos (iki 400 val. per metus) skiriamos, atsižvelgiant į patvirtintą veiklų sąrašą ir mokytojo atliekamas veiklas.

Etatą pradinio ugdymo mokytojams sudaro 1512 val. per metus: kontaktinės valandos, pasiruošimas, mokinių pasiekimų vertinimas, vadovavimas klasei (1010–1410 val. per metus). Etatas  formuojamas, kai pamokoms tenka ne mažiau kaip 700 val. per metus. Pamokoms skiriama iki 888 val. per metus, pradedantiesiems – iki 756 val. per metus, pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui – ne mažiau kaip 50–60 proc. nuo kontaktinių valandų, pradedantiesiems – ne mažiau kaip 70–80 proc. nuo kontaktinių valandų pagal klasės dydį, vadovauti klasei (grupei) – ne mažiau kaip 152–210 valandų pagal klasės dydį.

Valandos veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui (102–502 val. per metus).

Etatą profesijos mokytojams sudaro 1512 val. per metus: kontaktinės valandos, pasiruošimas, mokinių pasiekimų vertinimas, vadovavimas klasei (1010–1410 val. per metus). Pamokoms skiriama iki 888 val. per metus, pradedantiesiems – iki 924 val. per metus, pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui – ne mažiau kaip 42–48 proc. nuo kontaktinių valandų, pradedantiesiems – ne mažiau kaip 62–68 proc. nuo kontaktinių valandų pagal klasės (grupės) dydį, vadovauti klasei (grupei) – ne mažiau kaip 152–210 valandų pagal klasės (grupės) dydį.

Valandos veikloms mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui (102–502 val. per metus).

Etatą neformaliojo švietimo mokytojams sudaro 1512 val. per metus: kontaktinės valandos, pasiruošimas, mokinių pasiekimų vertinimas (1010–1410 val. per metus). Pamokoms skiriama iki 1007 val. per metus, pradedantiesiems – iki 924 val. per metus, pasiruošimui ir pasiekimų vertinimui – ne mažiau kaip 40–44 proc. nuo kontaktinių valandų, pradedantiesiems – ne mažiau kaip 55–64 proc. nuo kontaktinių valandų pagal klasės (grupės) dydį.

Teisės aktai

Mokytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašas

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrosios nuostatos

Įsakymas

Veiklų mokyklos  bendruomenei aprašas

Veiklų, susijusių su  profesiniu tobulėjimu, aprašas