Mokytojų
ETATINIO DARBO UŽMOKESČIO
sistemos modelis

Konsultuojame:
Mokytojo atlyginimo skaičiuoklė


Svarbi informacija prieš pildant skaičiuoklės grafas:

Skaičiuoklė rodo atlyginimo dalį be priedų ir priemokų.

Jeigu gaunate priedą/priemoką, išreikštą procentais, galite įrašyti laukelyje „koeficiento didinimas dėl veiklos sudėtingumo“.
Jeigu gaunate priedą/priemoką konkrečia lėšų suma – pridėkite prie to, ką suskaičiuoja skaičiuoklė.

Pirma darbovietė/pareigybė Antra darbovietė/pareigybė Trečia darbovietė/pareigybė
Kvalifikacinė kategorija
Pedagoginio darbo stažas
Mokytojo tipas
Metinės valandos
I
Kontaktinės valandos
Ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms,
mokinių mokymosi pasiekimams vertinti žr. Mokytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašas 1 priedas.
Proc. nuo kontaktinių
valandųIš viso valandų
Nuo 1010 iki 1410 valandų vienai pareigybei žr. įstatymą
II
Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu žr. Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas ir su veikla mokyklos bendruomenei žr. Veiklų mokyklos bendruomenei aprašas
Veikloms, kurias mokytojas privalo atlikti
Veikloms, kurios sulygstamos individualiai
Iš viso valandų
Nuo 102 iki 502 valandų vienai pareigybei žr. įstatymą
Etatas
Iš viso pareigybei pirmoje darbovietėje
Iš viso asmeniui Etatų skaičius sumuojamas visose pasirinktose darbovietėse/pareigybėse.
Koeficientas Automatiškai priskiriamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo nurodytos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Min
Pasirinktas koeficientas
Koeficiento didinimas dėl veiklos sudėtingumo proc. Nurodyti, kiek procentų didinamas bazinis koeficientas.
Įrašyti sveiką skaičių (pvz., jei didinama 3%, laukelyje įrašyti reikšmę „3“).
Jei nedidinama – nenurodyti nieko.
Leidžiama didinti daugiausiai 25%.
Max
Kvalifikacinė kategorija
Pedagoginio darbo stažas
Mokytojo tipas
Metinės valandos
I
Kontaktinės valandos
Ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms,
mokinių mokymosi pasiekimams vertinti žr. Mokytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašas 1 priedas.
Proc. nuo kontaktinių
valandųIš viso valandų
Nuo 1010 iki 1410 valandų vienai pareigybei žr. įstatymą
II
Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu žr. Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas ir su veikla mokyklos bendruomenei žr. Veiklų mokyklos bendruomenei aprašas
Veikloms, kurias mokytojas privalo atlikti
Veikloms, kurios sulygstamos individualiai
Iš viso valandų
Nuo 102 iki 502 valandų vienai pareigybei žr. įstatymą
Etatas
Iš viso pareigybei antroje darbovietėje
Iš viso asmeniui Etatų skaičius sumuojamas visose pasirinktose darbovietėse/pareigybėse.
Koeficientas Automatiškai priskiriamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo nurodytos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Min
Pasirinktas koeficientas
Koeficiento didinimas dėl veiklos sudėtingumo proc. Nurodyti, kiek procentų didinamas bazinis koeficientas.
Įrašyti sveiką skaičių (pvz., jei didinama 3%, laukelyje įrašyti reikšmę „3“).
Jei nedidinama – nenurodyti nieko.
Leidžiama didinti daugiausiai 25%.
Max
Kvalifikacinė kategorija
Pedagoginio darbo stažas
Mokytojo tipas
Metinės valandos
I
Kontaktinės valandos
Ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms,
mokinių mokymosi pasiekimams vertinti žr. Mokytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašas 1 priedas.
Proc. nuo kontaktinių
valandųIš viso valandų
Nuo 1010 iki 1410 valandų vienai pareigybei žr. įstatymą
II
Valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu žr. Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas ir su veikla mokyklos bendruomenei žr. Veiklų mokyklos bendruomenei aprašas
Veikloms, kurias mokytojas privalo atlikti
Veikloms, kurios sulygstamos individualiai
Iš viso valandų
Nuo 102 iki 502 valandų vienai pareigybei žr. įstatymą
Etatas
Iš viso pareigybei trečioje darbovietėje
Iš viso asmeniui Etatų skaičius sumuojamas visose pasirinktose darbovietėse/pareigybėse.
Koeficientas Automatiškai priskiriamas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo nurodytos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Min
Pasirinktas koeficientas
Koeficiento didinimas dėl veiklos sudėtingumo proc. Nurodyti, kiek procentų didinamas bazinis koeficientas.
Įrašyti sveiką skaičių (pvz., jei didinama 3%, laukelyje įrašyti reikšmę „3“).
Jei nedidinama – nenurodyti nieko.
Leidžiama didinti daugiausiai 25%.
Max
Vienai pareigybei per metus Dydis, nustatytas įstatymu, 42 savaites skaičiuojant po 36 darbo valandas per savaitę.
1512
Pareiginės algos bazinis dydis eurais Dydis, nustatytas įstatymu nuo 2019 m. sausio 1 d.
176


Darbo užmokestis (bruto): 0 Eur

Nuo 2020 m. sausio 1 d. visiems bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesijos mokytojams turi būti nustatytas vienodas koeficientas. Galiojančią Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo suvestinę redakciją rasite čia.

Etatinio DU skaičiuoklė vadovams (Excel formatu)- parsisiųsti


Pateikiame vadovams skirtos skaičiuoklės slaptažodį, kuris atrakintų tik tą skaičiuoklės lapą, kuriame galima keisti pareiginės algos bazinį dydį (176 eurai nuo 2020-01-01). Atlikus pakeitimus, rekomenduojame vėl užrakinti lapą.

Svarbu: kiti skaičiai, išskyrus bazinį dydį, negali būti keičiami!
Įspėjame, kad atliekant pakeitimus, nesusijusius su baziniu dydžiu, skaičiuoklė gali neveikti arba skaičiuos neteisingai!